فشارها بر نماینده دموکراتی که متهم به آزار جنسی شده

فشارها بر نماینده دموکراتی که متهم به آزار جنسی شده

در کنگره آمریکا فشار بر سناتور اَل فرانکن بیشتر شده تا کناره‌گیری کند. او یکی از نمایندگانی است که به آزار جنسی متهم شده. عده بیشتری از دموکراتها از هم‌حزبی خود خواسته‌اند تا از مقامش استعفا کند. دو روز پیش هم جان کانیرز دموکرات بعد از پنج دهه در مجلس نمایندگان گفت کناره‌گیری خواهد کرد. جمهوری‌خواهان هم با اتهامهای مشابه روبرو هستند. سام فرزانه گزارش می‌دهد.