بررسی وضعیت مسلمانان میانمار توسط دو نهاد بین‌المللی

بررسی وضعیت مسلمانان میانمار توسط دو نهاد بین‌المللی

دو نهاد بین‌المللی که وضعیت مسلمانان میانمار، در جریان خشونت‌های تابستان امسال را بررسی کرده‌اند، تصویری دلخراش از وضعیت ارائه داده‌اند. سازمان پزشکان بدون مرز می‌گوید هزاران نفر در آن خشونت‌ها کشته شدند و سازمان صلیب سرخ جهانی هم می‌گوید مسلمانانی که همچنان در میانمار مانده‌اند جرات ترک خانه‌های خود را ندارند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.