افزایش طول عمر انسان با افزایش جمعیت

افزایش طول عمر انسان با افزایش جمعیت

با افزایش جمعیت جهان، طول عمر انسان‌ها هم در حال افزایش است. اما سوال این است که جهان چه طور می تواند خود را برای نسل جدیدی از سالمندان آماده کند؟ فرگوس والش در گزارش‌اش از سالمندی می‌گوید که در دوران پیری هم جوانی می کند.