راننده فراری پلیس را یک کیلومتر با خود کشید

در فلوریدای آمریکا، یک پلیس به یک راننده مظنون شده بود که مواد مخدر استفاده کرده و از او بازجویی می‌کرد که خودرو به راه افتاد و او درحالی‌ که به در آن چسبیده بود حدود یک کیلومتر کشیده شد. اتفاقی که با دوربینی که روی یونیفورم این مامور نصب شده بود، ضبط شد. اندرو پلانت گزارش می‌دهد.