زن و مرد کالیفرنیایی اتهام آزار و شکنجه بچه‌هایشان را رد کردند

در کالیفرنیا، مرد و زنی که متهم هستند ۱۳ فرزندشان را در بند نگه می‌داشته‌اند، در دادگاه حاضر شدند و اتهام‌های آزار و شکنجه را رد کردند.

به گفته دادستان فرزندان آنها که بین سنین ۲ سال و ۲۹ سال بودند در شرایط بسیار بدی زندگی میکردند.

بچه ها وقتی نجات داده شدند که یکی از آنها توانست از پنجره خانه اشان در شرق لوس آنجلس فرار کند.