سریل راماپوزا، رئیس جمهورجدید آفریقای جنوبی شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رئیس جمهور جدید آفریقای جنوبی انتخاب شد

سریل راماپوزا، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی شد. آقای راماپوزا گفته مبارزه با فساد و بهبود وضع اقتصادی، اولویت دولتش خواهد بود. دیروز جیکوب زوما با فشار حزب حاکم در پارلمان، از ریاست جمهوری استعفا کرد. آقای زوما به فساد ادارای و مالی متهم شده بود. او گفت از قدرت کنار میرود تا از خشونت و دودستگی در حزب کنگره ملی آفریقا جلوگیری کند. مجید خیام دار گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط