رئیس جمهور جدید آفریقای جنوبی انتخاب شد

رئیس جمهور جدید آفریقای جنوبی انتخاب شد

سریل راماپوزا، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی شد. آقای راماپوزا گفته مبارزه با فساد و بهبود وضع اقتصادی، اولویت دولتش خواهد بود. دیروز جیکوب زوما با فشار حزب حاکم در پارلمان، از ریاست جمهوری استعفا کرد. آقای زوما به فساد ادارای و مالی متهم شده بود. او گفت از قدرت کنار میرود تا از خشونت و دودستگی در حزب کنگره ملی آفریقا جلوگیری کند. مجید خیام دار گزارش می‌دهد.