داستان کودکان سوری که در جنگ متولد شدند

داستان کودکان سوری که در جنگ متولد شدند

برای میلیون‌ها نفری که سوریه را ترک کرد‌ه‌اند، سایه سنگین خشونت‌ها به این زودی برطرف نخواهد شد. از جمله برای روآ که هفت سال پیش همزمان با آغاز بحران متولد شد. کارولاین هاولی گزارش می‌دهد.