مراسم ساعت زمین

مراسم ساعت زمین

مراسم ساعت زمین دیشب در شهرهای مختلف جهان برگزار شد. راس ساعت هشت و نیم شب، میلیونها نفر برای یک ساعت چراغ‌ها را خاموش کردند. مراسمی نمادین که هدف آن جلب توجه به اهمیت صرفه‌جویی در انرژی و فاصله گرفتن از مصرف سوخت‌های فسیلی است. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.