موضع مقامات ایران دربرابر اتهام مداخله در کشورهای منطقه

موضع مقامات ایران دربرابر اتهام مداخله در کشورهای منطقه

ایران همواره اتهام دخالت در سایر کشورها را رد کرده اما، در عمل نه از برنامه موشکی‌اش کاسته و نه حمله موشکی به عربستان را محکوم کرده بلکه آنرا شیوه دفاعی حوثی‌ها در برابرحمله همه جانبه یک کشور خارجی خوانده. با تغییرات جدید در کاخ سفید، چقدر احتمال دارد که ایران در سیاست‌های منطقه‌ای خود تجدید نظر کند، و آیا بازیگران سیاسی در داخل ایران می‌توانند نقشی در این تغییر احتمالی داشته باشند؟ باران عباسی نگاهی کرده به صحبتهای مقامهای سیاسی و نظامی در ایران