گران کردن بطری راهی برای مقابله با آلودگی پلاستیک

گران کردن بطری راهی برای مقابله با آلودگی پلاستیک

ممکن است قیمت بطری های پلاستیکی یا فلزی نوشیدنی در انگلستان گرانتر شود. قرار است بر اساس طرحی آزمایشی، مردم وقت خرید این نوع نوشیدنی ها مبلغی هم گرویی بدهند و پس از بازگرداندن بطری خالی بیعانه را پس بگیرند. هدف از این طرح افزایش بازیافت است و حامیان محیط زیست هم، آن را قدمی بزرگ در کاهش زباله می دانند. پیشتر، اسکاتلند اجرای این طرح را شروع کرده و ولز هم در حال بررسی آن است. گزارش دیوید شوکمن را ببینید.