جنگ ادلب قبل از شروع آواره می‌گیرد

جنگ ادلب قبل از شروع آواره می‌گیرد

برغم بمبارانهای پراکنده علیه مواضع مخالفان در شمال غرب سوریه، انتظار میرود عملیات وسیعتر ارتش سوریه و جنگنده های روسیه در استان ادلب بزودی آغاز شود. قدرتهای جهان و منطقه برای پیامدهای ناشی از آن آماده می‌شوند. ترکیه از آغاز سیلی دیگر از پناهجویان به خاکش نگران است و آلمان گفته کمکهای انساندوستانه اش را افزایش می‌دهد. آینده سوریه موضوع اصلی نشست تهران است. روز جمعه، حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، میزبان .رهبران روسیه و ترکیه است. شهریار صیامی گزارش می دهد.