" خاشقجی با برنامه‌ریزی قبلی و وحشیانه کشته شده"
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

" خاشقجی با برنامه‌ریزی قبلی و وحشیانه کشته شده"

نامش مهمترین نام این روزهاست: جمال خاشقجی... نه به خاطر نوشته ها و مقالاتش، که به دلیل مرگش و در حقیقت قتلش در تکه ای از خاک عربستان سعودی در دل شهر استانبول ترکیه... ایستادگی دولت ترکیه و پیگیریش، باعث شد که در حدود سه هفته گذشته نام خاشقجی در صدر خبرها بماند. هرچند هنوز جزئیات قتلش مشخص نیست و جسدش ناپیداست. برخی امیدوار بودند این پرونده باعث شود محمد بن سلمان، ولیعهد جوان و معروف به اصلاح گرای عربستان، از چشم جهانیان بیفتد. و کنفرانس معروفش، دائوس صحرا، جذابیتش را برای سرمایه گذاران از دست بدهد. اما در عمل هنوز هیچ اتهامی متوجه ولیعهد نیست. کنفرانس هم با اینکه برخی مدیران نامی گفتند در آن حضور ندارند، با نامهای بزرگی از چین و روسیه تا آمریکا برگزار شده است.

ژیار گل گزارش می‌دهد.