تنها خاشقجی نبود؛ شاهزادگان مخالف سعودی در دام بن سلمان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سرنوشت نامعلوم چند شاهزاده مخالف حکومت سعودی

قتل جمال خاشقجی سبب شده تا توجه به وضعیت منتقدان دولت عربستان سعودی در داخل و به ویژه خارج از کشور جلب شود. بی بی سی عربی دریافته که در طول یک سال گذشته چندین شاهزاده منتقد سعودی که در بیرون از کشور زندگی می کردند هم ربوده شده و سرنوشتی نا معلوم دارند. حنان رزاق، خبرنگار سرویس عربی بی بی سی با سفر به چندین نقطه جهان، نگاهی انداخته به پرونده هایی که هرگز رسانه ای نشدند و نام هایی که پس از انتقاد از حاکمیت عربستان سعودی، ناپدید شدند.

موضوعات مرتبط