شایعه‌ای که پناهجویان را گرفتار کرد

شایعه‌ای که پناهجویان را گرفتار کرد

شمار زیادی از پناهجویان پشت مرزهای صربستان و بوسنی با کراوسی گرفتار شده اند. در روزهای اخیر، بین پناهجویان بوسنی و صربستان خبر پیچید که کرواسی مرزهایش را باز کرده تا آنها بتوانند به اروپای غربی بروند. اما خبر صحیح نبود.

ریحانه مظاهری گزارش می دهد.