سیل مهاجران حاضر به ماندن در مکزیک نیست

سیل مهاجران حاضر به ماندن در مکزیک نیست

مهاجرانی که از آمریکای مرکزی به طرف آمریکا در حرکت اند پیشنهاد پناهندگی مکزیک را رد کرده اند. دولت مکزیک پیشنهاد کرد که به آنها ویزای کار موقت بدهد، اما فقط در دو ایالت روستایی جنوب این کشور. ولی آنها مصمم اند که به این سفر طاقت فرسا تا آخر ادامه دهند. ویل گرانت خبرنگار بی بی سی یک هفته همراه این کاروان بود.