کارنوالی که از یک صحنه خیالی جیمزباند الهام گرفت

مکزیکی‌ها از گذشته های دور، روز مردگان را جشن می گیرند، فستیوالی قدیمی که سنتهای بومی آزتکی و آیین های مذهبی کاتولیک را در هم آمیخته است. ولی حالا سه سال است که در پایتخت مکزیک، این روز را با کارناوالی جشن می گیرند که در واقع از صحنه آغاز یکی از فیلمهای جیمز باند الهام گرفته شده است.

مهدی بیگی گزارش می‌دهد.