مسئله مهاجرت، اهرم فشار در انتخابات میاندوره‌ای آمریکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مسئله مهاجرت، اهرم فشار در انتخابات میاندوره‌ای آمریکا

هفته دیگر در آمریکا انتخابات کنگره برگزار میشود. انتخاباتی که در آن تکلیف همه کرسیهای مجلس نمایندگان و بیش از یکسوم کرسیهای سنا معلوم خواهد شد.

هادی نیلی گزارش می‌دهد.