مسئله مهاجرت، اهرم فشار در انتخابات میاندوره‌ای آمریکا

هفته دیگر در آمریکا انتخابات کنگره برگزار میشود. انتخاباتی که در آن تکلیف همه کرسیهای مجلس نمایندگان و بیش از یکسوم کرسیهای سنا معلوم خواهد شد.

هادی نیلی گزارش می‌دهد.