'سیمان سبز' ابتکار دختر فلسطینی برای مردم غزه

شاید اسم "کیک زرد" را زیاد شنیده باشید ولی نام "کیک سبز" برای شما تازگی دارد. یکی از زنان کارآفرین فلسطینی به نام مجد مشحروی، بلوک های سیمانی جدیدی طراحی کرده که در بازسازی زیرساختهای غزه استفاده می شود. اما چرا نام آن را کیک سبز گذاشتند؟