اختصاص یک صندلی نمادین به مردم در نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اختصاص یک صندلی نمادین به مردم در نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل

کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد تا دو هفته دیگر در لهستان برگزار می شود و برای اولین بار یک صندلی، به نام 'صندلی مردم ' هم در این نشست در نظر گرفته شده است. این صندلی نماینده صدای مردم عادی جهان درباره موضوعی بسیار مهم است. ویکتوریا گیل درباره این موضوع با دیوید اتنبورو، مستندساز سرشناس صحبت کرده است.