عبور از کانال مانش؛ مسیری پر خطر برای مهاجران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کانال مانش؛ مسیری پر خطر برای پناهجویان ایرانی و افغان

در روزهای پایانی سال ۲۰۱۸ بریتانیا با مشکل دیگری روبرو شده است : افزایش ناگهانی پناهجویانی که با به خطر انداختن جانشان از کانال مانش عبور می‌کنند و از فرانسه به بریتانیا می‌رسند. عبور از این دریا به قدری زیاد شده که توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. از دو ماه پیش تا کنون ۲۰۹ نفر که خیلی از آنها ایرانی و افغان هستند از راه دریا به بریتانیا رسیده‌اند. شهریار صیامی نگاهی کرده به سفر پرخطر این مهاجران.