بمب جنگ جهانی دوم قطارهای یورواستار را متوقف کرد

بمب جنگ جهانی دوم قطارهای یورواستار را متوقف کرد

حرکت قطارهای یورواستار در پاریس قرار است امروز از سر گرفته شود. دیروز حرکت این قطارها مختل شد، نه به خاطر اعتصاب یا بدی هوا، بلکه به خاطر یک بمبِ منفجر نشده از زمان جنگ جهانی دوم.

تیم آلمن گزارش می‌دهد.