روز جهانی زن: وقتی مردهای تاجیک مهاجر برنگشتند زن‌ها کارآفرین شدند

روز جهانی زن: وقتی مردهای تاجیک مهاجر برنگشتند زن‌ها کارآفرین شدند

در تاجیکستان بیش از دویست هزار زن کارافرین فعالیت می‌کنند. در شرایطی که بسیاری از مردهای تاجیک به روسیه مهاجرت کرده‌اند، بار سنگین معیشت خانواده‌ها بر دوش زنان است. هر سال دهها زن با استفاده از درآمد شخصی خود و کمکهای دولتی به فعالیتهای کارافرینی دست می‌زنند.

سهراب ضیا گزارش می‌دهد.