روز جهانی زن: صد سال بعد از آنکه زنان آلمان صاحب حق رای شدند

روز جهانی زن: صد سال بعد از آنکه زنان آلمان صاحب حق رای شدند

بعضی از پرنفوذترین و قدرتمندترین زنان جهان را می توان در آلمان پیدا کرد، دولتی که شش وزارت خانه اش به دست زنان اداره می شود، از جمله وزارت دفاع، دادگستري و آموزش و پرورش. آنگلا مركل، صدراعظم این کشور هم، سه دوره بر رقبای مرد خود پيروز شده است. اما این به معنای پایان مبارزات زنان آلمانی برای برابری نیست. نمايشگاهي به مناسبت صد سالگی حق رای زنان، در موزه زنان شهر بُن شما را با تاریخ مبارزات زنان آلمان و مطالبات امروزشان آشنا می کند.

مریم انصاری گزارش می‌دهد.