داستان زندگی فردوسی روی صحنه تئاتر تاجیکستان

داستان زندگی فردوسی روی صحنه تئاتر تاجیکستان

در تاجیکستان برای اولین بار نمایشی درباره ابوالقاسم فردوسی، شاعر حماسه‌سرای ایرانی و سراینده "شاهنامه" تهیه شده است. این نمایش فردوسی نام دارد و در شهر دوشنبه روی صحنه رفته است.

سهراب ضیا گزارش می‌دهد.