زندان ابد برای پدر و مادر آمریکایی که ۱۳ فرزندشان را سال‌ها به زنجیر بسته بودند

زندان ابد برای پدر و مادر آمریکایی که ۱۳ فرزندشان را سال‌ها به زنجیر بسته بودند

در کالیفرنیای آمریکا یک زن و شوهر به جرم سال‌ها آزار و شکنجه‌ فرزندان خود به زندان ابد محکوم شدند. دیوید و لوئیز ترپین فرزندان خود را در خانه حبس و غل و زنجیر کرده بودند و آنها را گرسنه نگه می داشتند. با این حال یکی از پسرهایشان در دادگاه گفت که با وجود همه آزارها هنوز او والدین خود را دوست دارد.

سوفی لانگ خبرنگار بی بی سی گزارش می‌دهد.