راهی‌تازه برای کاهش شتاب فرسایش خاک
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راهی‌تازه برای کاهش شتاب فرسایش خاک

کشاورزی نادرست و کیفیت پایین خاک در تغییر اقلیم نقشی مهم دارد. دانشمندان از دولت‌ها خواسته اند برای کاهش انتشار ذرات کربن، کاری کنند. به گفته دانشمندان گاوها می توانند برای کاهش این ذرات معلق در هوا کمک کنند.

راجر هارابین گزارش می‌دهد.