بحران آب و فاجعه زیست محیطی در عراق
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بحران آب و فاجعه زیست محیطی در عراق

عراق با بحران آب دست به گریبان است. تابستان گذشته بیش از صد هزار نفر در بصره به علت مسمومیت ناشی از آب آلوده بستری شدند.

مارتین پیشنس گزارش می‌دهد.