گردشگرانی که داوطلبانه به محیط زیست کمک می‌کنند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گردشگرانی که داوطلبانه به محیط زیست کمک می‌کنند

جزایر فارو روی نقشه، یک نقطه بسیار کوچک در شمال اقیانوس اطلسند. اما در واقع یکی از گنج‌های پنهان اروپا هستند. هر سال هزاران نفر به این جزایر سفر می کنند. حضور آنها باعث رونق اقتصادی است، اما به محیط زیست هم آسیب می‌زند. حالا مقامات محلی راه حلی پیدا کرده‌اند.

تیم آلمن گزارش می‌دهد.