مبارزه با پلاستیک: راه حل جدید برای بازیافت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مبارزه با پلاستیک: راه حل جدید برای بازیافت

حجم عظیم پلاستیک که به خصوص به صورت کیسه‌های خرید استفاده می شود، دارد اقیانوس ها را خفه می کند و محیط زیست را ویران. حالا یک شرکت، طرح جدیدی راه انداخته که ظرف های قابل استفاده مجدد می فروشد. مشتریان می توانند محصولات متنوعی، از مایع لباسشویی گرفته تا بستنی را در ظرف هایی سفارش بدهند که می شود بعد از مصرف، جمع آوری و دوباره استفاده کرد.

سمیرا حسین گزارش می‌دهد.