تماشای خورشیدگرفتگی در شمال شیلی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تماشای خورشیدگرفتگی در شمال شیلی

دیروز دهها هزار نفر از مردم محلی و گردشگران در شمال شیلی به تماشای خورشیدگرفتگی کامل رفتند. به دنبال کسوف، مناطق وسیعی در جنوب اقیانوس آرام و بخش‌هایی از آمریکای جنوبی در تاریکی مطلق فرو رفتند.

رمضان کارملی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط