مظنون حمله مسلحانه نروژ در دادگاه حاظر شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مظنون حمله مسلحانه نروژ در دادگاه حاضر شد

متهم ۲۱ ساله نروژی در حمله مسلحانه به مسجدی در اسلو، پایتخت نروژ، در دادگاه حاضر شد. فیلیپ منسهاوس، اتهام های دیگری مانند اقدام به قتل و قتل عمد خواهرش هم دارد. دادگاه به درخواست دادستانی مدت بازداشت موقت او را به مدت ۴ هفته دیگر تمدید کرده است.

رمضان کارمالی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط