دوربین‌های تشخیص چهره به چه کار پلیس می‌آیند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دوربین‌های تشخیص چهره به چه کار پلیس می‌آیند؟

فناوری تشخیص چهره آن هم به صورت زنده یکی از راههای به دام انداختن جنایتکاران است. اما همزمان، برخی تردیدها و سوال ها را هم ایجاد می کند. اینکه این تصاویر چقدر قابل اعتمادند و اطلاعات مربوط به این تصاویر نزد کیست؟

کاترین کارپنتر گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط