اعتراض فعالان اقلیمی در هفته مد لندن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتراض فعالان اقلیمی در هفته مد لندن

در حالی که این هفته لندن میزبان نمایشی از آخرین مدهای لباس است، فعالان اقلیمی و حقوق حیوانات نگاه بسیاری از دوربین ها را ربودند تا توجه صنعت مد را به نقش این صنعت در تخریب محیط زیست، استثمار کارگران کشورهای محروم و آزار رساندن به حیوانات جلب کنند.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط