تغییر قوانین مهاجرت در آلمان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تغییر قوانین مهاجرت در آلمان

آلمان تلاش می کند به بازار کار جذابی برای مهاجران تبدیل شود. از سال آینده قانونی در این کشور به اجرا در می‌آید که درهای آلمان را بر روی متخصصین در بسیاری رشته‌ها و کسانی که حرفه‌ای آموخته‌اند، باز می‌کند. این تغییرات چه هستند، در کدام رشته‌ها کمبود وجود دارد و فضای کاری حاکم در این کشور برای مهاجران چگونه است؟

مریم انصاری گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط