برده‌داری مدرن، گسترده‌تر از برده‌داری سنتی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برده‌داری مدرن، گسترده‌تر از برده‌داری سنتی

با اینکه برده‌داری درهمه کشور های جهان ممنوع است، بیش از ۴۰ میلیون برده در جهان وجود دارد. بیشترشان زن و کودک هستند. ایران و افغانستان جز ۱۰ کشوری هستند که بیشترین شمار برده را نسبت به جمعیت‌شان دارند.

پرهام قبادی گزارش می‌دهد.