تجربه مهاجران از جابجایی پنهانی پشت تریلی

تجربه مهاجران از جابجایی پنهانی پشت تریلی

شبکه‌های قاچاق انسان به طور مداوم در شمال فرانسه فعالیت می کنند. بیشتر این قاچاقچی‌ها از کامیون‌ها برای انتقال مهاجران از اردوگاه‌هایی در کاله و دانکرک به بریتانیا استفاده می کنند. لوسی ویلیامسون خبرنگار بی بی سی به این اردوگاه ها رفته و با بعضی از مهاجران در مورد تجربه آنها گفتگو کرده است.