توقف موقت اعتراض‌ها درعراق

توقف موقت اعتراض‌ها درعراق

در عراق اعتراض‌های خونین علیه دولت، اعتراضی علیه گروههای مسلح همسو با حکومت هم تلقی شده است. اعتراضی با نزدیک به ۵۰ قربانی، ظرف سه، چهار روز. شعارها علیه نا کارآمدی اقتصادی دولت است و حرکتها در جهت به چالش کشیدن نظمی سیاسی و امنیتی که حشدِ شعبی تجسم آن است، جریانهای مسلح همسو با ایران. اعتراض بیشتر در مناطق شیعه نشین جریان داشته. از نظر بسیاری معترضان پیوندهایی پیدا و پنهان با مقتدی صدر دارند، روحانی جوان شیعه با شعارهای ملی گرایانه و کم و بیش انتقادی علیه ایران.

فرین عاصمی گزارش می‌دهد.