حریری: دیگر نخست‌ وزیر لبنان نیستم

حریری: دیگر نخست‌ وزیر لبنان نیستم

تنها سیزده روز بعد از شروع اعتراضات ضد دولتی در لبنان، سعد حریری، نخست وزیر اعلام کرد که به همراه کابینه اش، استفعا می کند. این یکی از خواسته های اصلی معترضانیست که از وضع بد اقتصادی و فساد گسترده جان به لب شده اند. سعد حریری که چند روز پیش طرحی برای اصلاح اقتصادی وسیاسی ارائه کرده بود، در سخنرانی استعفایش گفت لبنان به بن بست رسیده و برای خروج نیازمند یک شوک است.

نیکلاس نیک سادات گزارش‌می دهد.