نمایش لباس‌های خوردنی در نمایشگاه شکلات پاریس

امسال، نمایشگاه شکلات پاریس با نمایشی شیرین شروع شد، یک شوی لباس با مدل‌هایی که لباس‌های خوردنی پوشیده بودند. طعم این نمایشگاه، در گزارشی از گرت بارلو بچشید.