نمایش لباس‌های خوردنی در نمایشگاه شکلات پاریس
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نمایش لباس‌های خوردنی در نمایشگاه شکلات پاریس

امسال، نمایشگاه شکلات پاریس با نمایشی شیرین شروع شد، یک شوی لباس با مدل‌هایی که لباس‌های خوردنی پوشیده بودند. طعم این نمایشگاه، در گزارشی از گرت بارلو بچشید.