محیط زیست در سال ۲۰۱۹؛ شکل‌گیری یک نهضت اقلیمی جهانی

محیط زیست در سال ۲۰۱۹؛ شکل‌گیری یک نهضت اقلیمی جهانی

مثل دنیای سیاست و اقتصاد، حوزه محیط زیست هم در سال ۲۰۱۹ صحنه اعتراضات خیابانی و جهانی بود. بحران اقلیمی که به خطر داغ شدن میانگین حرارت زمین اشاره دارد همچنان چالش اصلی بشریت بشمار میرود. چندین کشور اعلام وضعیت اظطرای اقلیمی کردند. با این حال هنوز رویه صنایع الاینده و و اقتصادهایی که باعث افزایش گرمای زمین میشوند مثل سابق ادامه دارد. الودگی هوا و تخریب تنوع زیستی دو شاخص دیگر وضعیت محیط زیست در سال ۲۰۱۹ بودند.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.