تاریخ همه‌پرسی تغییر قانون اساسی در شیلی اعلام شد

تاریخ همه‌پرسی تغییر قانون اساسی در شیلی اعلام شد

رئیس جمهوری شیلی روز برگزاری همه‌پرسی تغییر قانون اساسی را مشخص کرد. بیست و ششم آوریل، یعنی حدود سه ماه دیگر. این تصمیم نتیجه بیش از دو ماه اعتراض در شیلی است. این اعتراض‌ها در کشوری اتفاق افتاده که به عنوان یکی از باثبات ترین کشورهای آمریکای جنوبی شناخته می شد. ولی مردم معترض شیلی بخاطر نارضایتی‌ها به خیابان ریختند تا حکومت را مجبور کنند به حرفشان گوش بدهد.

سیسیلیا باریا گزارش می‌دهد.

با این توضیح که بعضی از تصاویر این گزارش ممکن است برای بعضی ناراحت کننده باشد.