سازمان‌های خیریه فرانسوی به برگشت حیوانات به طبیعت کمک می‌کنند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سازمان‌های خیریه فرانسوی به برگشت حیوانات به طبیعت کمک می‌کنند

در فرانسه، چند سازمان خیریه باهم یک باغ وحش تأسیس کرده‌اند. هدفشان بازگرداندن حیوانات به حیات وحش است. آنها ششصد و پنجاه هزار یورو سرمایه جمع کرده اند و رؤیاهای بلندپروازانه‌ای دارند.

گیل مک‌للان گزارش می‌دهد.