انتخابات پارلمانی تاجیکستان در غیاب حزب نهضت اسلامی

انتخابات پارلمانی تاجیکستان در غیاب حزب نهضت اسلامی

در انتخابات پارلمانی تاجیکستان، هر هفت حزب سیاسی این کشور برای به دست آوردن ۶۳ کرسی مجلس نمایندگان رقابت خواهند کرد. در مقایسه با انتخابات پارلمانی پنج سال پیش، حزب نهضت اسلامی، از احزاب عمده مخالف دولت، این بار در رقابت‌های انتخاباتی شرکت نمی‌کند. دادگاه عالی تاجیکستان، پنج سال پیش، این حزب را افراطگرا و تروریست خواند و فعالیتش را ممنوع کرد.

سهراب ضیا گزارش می‌دهد.