نقش رسانه‌های چاپی و اجتماعی در تبلیغات انتخاباتی تاجیکستان

در تاجیکستان احزاب سیاسی و نامزدها، به جز رسانه‌های چاپی و تصویری، از شبکه‌های اجتماعی هم برای معرفی برنامه‌های انتخاباتی‌شان استفاده می‌کنند. حذف احزاب و نشریه‌های مخالف دولت از عرصه سیاسی، فضا را در آستانه انتخابات پارلمانی و مجلس های محلی از شور و هیجان خالی کرده.

سهراب ضیا گزارش می‌دهد.