زنان و بازپروری کودکان معلول در تاجیکستان

زنان و بازپروری کودکان معلول در تاجیکستان

در شهر دوشنبه تاجیکستان، یک زن، برای کمک به بازپروری کودکان معلول و حمایت از مادران‌شان، یک مرکز خیریه ایجاد کرده است. در این مرکز شیوه‌های آموزش و بازپروری کودکان معلول را به مادران آموزش می‌دهند.

خبرنگارمان سهراب ضیا در روز جهانی زن گزارش می‌دهد.