جنگ یمن: نظام درمانی در آستانه فروپاشی کامل

جنگ یمن: نظام درمانی در آستانه فروپاشی کامل

در آستانه ششمین سال جنگ در یمن، نهاد بین المللی آکسفام درباره خطر فروپاشی کامل سیستم درمانی این کشور هشدار داده است. یمن در سال‌های اخیر شاهد شیوع گسترده وبا بوده و بیمارستان های این کشور توان و ظرفیت رسیدگی به بیش از پنجاه هزار نفر مبتلا به این بیماری را ندارند. همزمان کمبود آب آشامیدنی سالم و غذای کافی، یمنی ها را بیش از پیش در برابر بیماری های واگیردار آسیب پذیر کرده است.

لیز دوست خبرنگار ارشد بی‌بی‌سی گزارش می‌دهد.

با این توضیح که برخی از تصاویر این گزارش ممکن است برای برخی ناراحت کننده باشد.