جایگاه چین در جهان پس از کرونا کجاست؟

جایگاه چین در جهان پس از کرونا کجاست؟

غلبه اژدهای زرد بر ویروسی جهان‌گیر، این تصویری است که مقامهای چین می خواهند به جهان ارائه کنند. آنها می گویند با اتکا به نظام تک حزبی منظبط خود و با یک بسیج ملی خیره کننده، بحرانی را پشت سر گذاشته که ثروتمند‌ترین کشورهای جهان متمدن را زمین‌گیر کرده. ولی دولت آمریکا و شماری از کشورهای غربی روی دیگر سکه را می بینند. آنها می گویند همین نظام تک حزبی بسته، گاهی با پنهانکاری و گاهی با اطلاعات غلط، جهان را گمراه کرد و در وضعیت فعلی سهمی مستقیم دارد. نشست مجمع جهانی بهداشت که با حضور مجازی رهبران کشورها برگزار شده هم تحت الشعاع اختلافات سیاسی چین و آمریکا قرار گرفته است.

کیوان حسینی گزارش می‌دهد.