اعتراض پلیس فرانسه به ممنوعیت بعضی تکنیک‌های بازداشت

اعتراض پلیس فرانسه به ممنوعیت بعضی تکنیک‌های بازداشت

پلیس فرانسه در اعتراض به تصمیم دولت در ممنوع کردن یکی از روش‌های بازداشت دست به اعتراض زده است. در این روش پلیس برای مقابله و بازداشت افراد بازوی خود را از پشت دور گردن آنها حلقه می‌کنند. این تصمیم در پی تظاهرات هفته گذشته بر ضد نژادپرستی اتخاذ شده است. تظاهراتی که با مرگ جرج فلوید در حین بازداشت پلیس در آمریکا شروع شد و به کشورهای دیگر از جمله فرانسه هم سرایت کرد.

رجد احمد گزارش می‌دهد.