افزایش خشونت خانگی در ترکیه؛ کرونا هم مقصر است

افزایش خشونت خانگی در ترکیه؛ کرونا هم مقصر است

یکی از پیامدهای اعمال محدودیتهای ناشی از کرونا در سراسر جهان، افزایش خشونتهای خانگی بوده است. در ترکیه، میزان خشونت علیه زنان پیش از شیوع ویروس کرونا بالا بود. پارسال بیش از ۴۷۰ زن توسط مردانی که می‌شناختند، به قتل رسیدند. حزب عدالت و توسعه حزب حاکم در ترکیه که در حال بررسی خروج از معاهده کنوانسیون اروپا در مورد منع خشونت علیه زنان بوده، امروز برای موضع گیری در این باره جلسه ای برگزار می‌کند.

کرولاین هاولی گزارش می‌دهد. با این توضیح که تصاویر این گزارش ممکن است آزاردهنده باشد.