گلی به جمال روی غریبه‌ها؛ تلاش برای کرونا سیتزی اجتماعی

گلی به جمال روی غریبه‌ها؛ تلاش برای کرونا سیتزی اجتماعی

در انگلستان، دسته‌های گل در گوشه و کنار خیابانها یا روی نیمکتهای پارکها گذاشته شده‌اند؛ به عنوان هدیه‌ای به غریبه‌ها.

سالی هرست گزارش می‌دهد.